Ενδεικτικές τιμές - Κίνα

Είστε εδώ

4.282 € (για 5 άτομα)
3.988 € (για 6 έως 9 άτομα)
3.354 € (για 10 έως 14 άτομα)
710 € διαφορά μονόκλινου

Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές ισχύουν με βάση τις τιμές που ίσχυαν τον Νοέμβριο 2017. Αλλαγές στην ισοτιμία ευρώ – δολαρίου, δολαρίου – κινέζικου γουάν, κυβερνητικών φόρων, κ.ά. πιθανόν θα επηρεάσουν την τελική τιμή.